Käyttöehdot

Tervetuloa Klaava.fi-palveluun (”Palvelu”) josta löydät uutisia ja asiaa kirjallisuutta, kulttuuria ja mediaa koskien. Palvelun tuottaa Andalys.

Voit lukea ja katsella Palvelussa julkaistua aineistoa ilman rekisteröintiä. Voit julkaista omia kirjoituksiasi (kuten kommentteja, palautetta, kysymyksiä) annettujen ohjeiden ja sääntöjen mukaan. Näiden sitovien käyttöehtojen lisäksi keskusteluun osallistuvien tulee noudattaa hyviä tapoja ja lakeja.

Nämä käyttöehdot koskevat sekä rekisteröityneitä käyttäjiä (”Käyttäjä”) että ilman rekisteröintiä Palvelua käyttäviä henkilöitä.

1. Käyttäjälle tarjottava Palvelu

Käyttäjä saa oikeuden käyttää Palvelua näiden käyttöehtojen mukaisesti.

Käyttäjä voi katsella ja selailla Palvelussa julkaistua aineistoa ja julkaista itse tuottamaansa aineistoa tässä sopimuksessa tarkemmin määritellyin rajoituksin.

Käyttäjä saa käyttää Palvelua vain omiin tarkoituksiinsa. Käyttäjä ei saa valmistaa tai valmistuttaa Palvelun sisällöstä kappaleita (kopioita) eikä levittää sen sisältöä tai sen osaa yleisön saataville ilman tuottajan kirjallista suostumusta. Käyttäjällä on kuitenkin oikeus lainata Palvelun sisältöä lain salliessa, jolloin Käyttäjä on velvollinen mainitsemaan lähteen hyvän tavan mukaisesti.

Käyttäjä sitoutuu siihen, ettei tallenna Palveluun tai sen kautta aineistoa, joka on hyvän tavan tai lain vastaista sekä siihen, ettei hän yllytä toista tällaiseen toimintaan. Käyttäjä sitoutuu myös olemaan tallentamatta Palveluun tai sen kautta tekijänoikeuden, tavaramerkkioikeuden tai muun immateriaalioikeuden suojaamaa aineistoa, jollei hänellä ole siihen oikeudenhaltijan lupaa.

Palvelun toimituksella on oikeus estää edellä tarkoitetun luvattoman aineiston julkaisu Palvelussa tai poistaa sellainen aineisto Palvelusta. Käyttäjä vastaa luvattoman aineiston oikeudenhaltijoiden tai muiden kolmansien sen perusteella esittämistä korvaus- ja muista vaatimuksista.

Klaava.fi:n toimituksella on oikeus estää Käyttäjältä Palvelun käyttö, mikäli hän käyttää Palvelua luvattoman aineiston levittämiseen tai muutoin hyvän tavan tai lain vastaisesti.

2. Henkilötiedot

Määrätyt toiminnot Palvelussa edellyttävät Käyttäjän rekisteröitymistä ja joidenkin hänen henkilötietojen tallentamista Palveluun. Käyttäjän tulee antaa Palvelun käytön edellyttämät tarpeelliset henkilö- ja muut tiedot. Palvelulla on oikeus käsitellä Käyttäjän henkilötietoja rekisteriselosteessa tarkemmin kuvatuin tavoin. Käyttäjän luovuttamat tiedot tallennetaan Palvelun käyttäjärekisteriin. Rekisteristä on olemassa erillinen rekisteriseloste.

Käyttäjä on tietoinen siitä, että muut rekisteröityneet Käyttäjät voivat tarkastella hänen Palveluun tallentamia henkilötietojaan.

Palvelu ei luovuta Käyttäjän tietoja muille tahoille ilman eri lupaa muuten kuin viranomaisten vaatimuksesta. Käyttäjällä on oikeus kieltää henkilötietojensa käsittely suoramainontaa, etämyyntiä tai muuta suoramarkkinointia varten. Palvelulla on oikeus lähettää Käyttäjälle markkinointiviestejä, mikäli Käyttäjä on rekisteröityessään antanut tähän suostumuksensa.

Palvelun käytön tilastointia ja seuraamista varten Käyttäjän tietokoneelle tallennetaan eväste-tiedostoja (”cookies”). Evästeillä kerätään muun muassa tietoa mitä Palvelun sivuja Käyttäjät ovat avanneet ja milloin, teknistä tietoa laitteistosta, miltä sivustolta Klaava.fi-sivuille on siirrytty, ja tietokoneen yksilöivä IP-osoite. Vaikka yksilöivää tietoa käyttäjistä ei luovutetakaan ulkopuolisille, Palvelu voi luovuttaa ei-yksilöivää tilastotietoa yhteistyökumppaneille.

Palvelu voi käyttää ulkopuolisia yrityksiä mainosten näyttämiseen Käyttäjille. Nämä yritykset saattavat myös tallentaa evästeitä Käyttäjän tietokoneelle voidakseen valita hänelle näytettävät mainokset.

3. Käyttäjätunnus ja salasana

Käyttäjä vastaa käyttäjätunnuksensa ja salasanansa säilyttämisestä siten etteivät ne päädy ulkopuolisten tietoon. Käyttäjä vastaa hänen tunnuksiensa käytöstä ja siitä mahdollisesti aiheutuvista kustannuksista tai maksuista.

Käyttäjä on velvollinen ilmoittamaan Palveluun käyttäjätunnuksensa tai salasanansa katoamisesta tai joutumisesta jonkun muun tietoon. Ilmoitus tehdään sähköpostilla osoitteeseen contact@klaava.fi. Käyttäjä voi saada kadonneen käyttäjätunnuksen ja salasanan tilalle uudet tunnukset. Käyttäjän oikeudet käyttää Palvelua voidaan siinä tapauksessa siirtää uudelle tunnukselle ja salasanalle. Palvelulla on oikeus periä Käyttäjältä muutoksista ja siirrosta kohtuullinen korvaus.

Palvelulla on oikeus muuttaa Käyttäjän käyttäjätunnus tai salasana ja muut mahdolliset tunnukset, jos tekniset tai muut syyt niin edellyttävät. Andalys ei ole tunnusten muuttumisesta korvausvelvollinen.

Palvelulla on oikeus estää Käyttäjää kirjautumasta Palveluun tunnuksellaan ja oikeus poistaa mikä tahansa käyttäjätunnus järjestelmästä.

4. Käyttäjän Palveluun toimittama aineisto

Käyttäjä antaa Andalysille oikeuden julkaista Palveluun toimittamansa aineisto kokonaan tai osittain, sellaisenaan tai Toimituksen muuttamana. Klaava.fi:llä ei ole kuitenkaan velvollisuutta julkaista Käyttäjän toimittamaa aineistoa.

Käyttäjä vastaa siitä, että julkaistavaksi lähetettävä aineisto ei loukkaa kenenkään tekijänoikeutta, tavaramerkkioikeutta tai muuta immateriaalioikeutta. Aineisto ei saa olla loukkaavaa tai lainvastaista. Käyttäjällä on oltava oikeus antaa aineisto Palveluun julkaistavaksi. Käyttäjä vastaa lähettämänsä aineiston käyttöön mahdollisesti liittyvistä korvaus- ja muista vaatimuksista.

Palvelu ei sitoudu säilyttämään eikä palauttamaan Käyttäjän Palveluun toimittamaa aineistoa.

Andalys ei ilman eri sopimusta maksa julkaisemisesta palkkiota tai muuta korvausta.

5. Tekijänoikeudet

Tekijänoikeudet Käyttäjän itsensä tuottamaan ja Palvelussa julkaisemaansa aineistoon säilyy Käyttäjällä.

Kaikissa tilanteissa Käyttäjä myöntää Andalysille oikeuden korvauksetta julkaista Palveluun lähettämänsä aineiston kokonaan tai osittain. Lisäksi Andalysillä on oikeus muokata, lainata ja käyttää korvauksetta Käyttäjän Palveluun lähettämää aineistoa omassa julkaisutoiminnassaan ilman Käyttäjän erillistä suostumusta.

Palvelun sisältö on suojattu tekijänoikeuslain, kansainvälisten sopimusten sekä muiden immateriaalioikeuksia koskevien lakien mukaisesti. Palvelun kaikki oikeudet, mukaan lukien tekijänoikeudet, ovat Andalysillä, ellei muuta ole ilmoitettu.

Palvelun sivuilla julkaistuja kirjoituksia, kuvia, muuta materiaalia tai niiden osia ei saa kopioida, levittää, julkaista tai muuten saattaa yleisön saataviin kokonaan tai osittain ilman kirjallista suostumusta.

6. Ohjelmat ja tietoliikenneyhteydet

Palvelun käyttö edellyttää Käyttäjältä tietokonelaitteistoa ja tietoliikenneyhteyksiä, joista aiheutuvat kustannukset maksaa Käyttäjä. Käyttäjä vastaa oman tietojärjestelmänsä tietoturvan asianmukaisesta hoitamisesta. Käyttäjän tietojärjestelmä ei saa aiheuttaa häiriötä tai muuta haittaa Palvelulle tai muille verkon käyttäjille.

Andalys järjestää Palvelun tietoturvan yleisesti hyväksyttävällä tavalla, pyrkien teknisin ratkaisuin estämään asiattomien pääsyn tietojärjestelmiinsä. Andalys ei kuitenkaan voi taata tietojärjestelmiensä täydellistä tietoturvaa. Andalys ei vastaa mahdollisista vahingoista, jotka aiheutuvat Käyttäjän tietokonejärjestelmälle tai siinä oleville tiedoille mukaan lukien tietoturvariskit, kuten virukset, tietovarkaudet, tietokoneen kaappaus rikollisiin tarkoituksiin tai vastaaviin.

7. Palvelun tuottajan vastuu

Klaava.fi:n toimitus vastaa Palvelun toimituksellisesta sisällöstä, mutta ei takaa Palvelun tai sen osien oikeellisuutta tai toimintavarmuutta.

Palvelun toimituksella on oikeus lisätä, muuttaa ja poistaa osia Palvelusta sekä mahdollisesti muuttaa Palvelun maksuttomia osioita maksullisiksi. Andalysillä on oikeus lopettaa palvelun tarjoaminen asiakkaille osittain tai kokonaan.

Klaava.fi ei vastaa käyttäjien Palvelussa julkaisemista mielipiteistä. Palvelun käyttäjien mielipiteet eivät välttämättä edusta Toimituksen kantaa.

Andalys ei vastaa Palvelussa olevan virheellisen, puutteellisen tai tulkinnanvaraisen tiedon käyttämisestä mahdollisesti aiheutuvista vahingoista. Palvelussa annettavia tietoja, ohjeita tai neuvoja ei ole tarkoitettu sitoviksi tiedoiksi, ohjeiksi tai neuvoksi. Niiden perusteella ei voi esittää Andalysiä tai muuta palveluntarjoajaa kohtaan vaatimuksia.

Palvelun sivuilla saattaa olla linkkejä muiden palveluntarjoajien ylläpitämille sivuille. Toimitus ei vastaa ulkopuolisten ylläpitämien tai julkaisemien sivujen sisällön lainmukaisuudesta tai oikeellisuudesta.

Andalys pyrkii tarjoamaan mahdollisimman häiriöttömän ja sujuvan Palvelun, mutta ei vastaa eikä ole korvausvelvollinen Palvelussa mahdollisesti esiintyvistä häiriöistä ja katkoista.

8. Vahingonkorvausvelvollisuus

Käyttäjä on velvollinen korvaamaan Andalysille käyttöehtojen vastaisen tai lain vastaisen käytön aiheuttamat vahingot.

Andalys ei ole velvollinen korvaamaan Palvelun käytöstä Käyttäjälle mahdollisesti aiheutuvia vahinkoja.

9. Ylivoimainen este

Force majeure, kuten työtaistelu, tulipalo, luonnonkatastrofi, tietoliikennehäiriö, viranomaismääräys tai muu osapuolista riippumaton ylivoimainen este vapauttaa sopijaosapuolen noudattamasta sopimusta, kunnes velvoitteiden täyttämisen edellytykset on pystytty palauttamaan.

10. Muut ehdot

Andalysillä on oikeus siirtää Palvelu, sen ylläpitäminen ja siihen liittyvät asiakkuudet toiselle yhtiölle. Palvelua koskevat mahdolliset erimielisyydet ratkaistaan Helsingin käräjäoikeudessa Suomen lain mukaan.

Klaava.fi-palvelun käyttöehdot julkaistu 27.7.2009 ja päivitetty 29.5.2015, 25.4.2018 ja 16.6.2019.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *