Jari Kylmä

FT, TtL Jari Kylmä on ammatilliselta peruskoulutukseltaan sairaanhoitaja, joka on erikoistunut mielenterveystyöhön ja psykiatriseen sairaanhoitoon.

Hän työskentelee tällä hetkellä hoitotieteen lehtorina ja tutkijana Tampereen yliopiston terveystieteiden yksikössä. Lisäksi hän on hoitotieteen dosentti Oulun yliopistossa.

Hänen julkaisuluettelossaan ovat muun muassa seuraavat teokset:

Kylmä J. 1996. Toivon dynamiikka, Inhimillisen olemassaolon uudistuksen lähde. Kirjayhtymä, Tammer-Paino Oy, Tampere.

Kylmä J. & Juvakka T. 2007 (2. painos 2012). Laadullinen terveystutkimus. Edita Publishing Oy, Helsinki.

Kaivola T, Kylmä J, Kivelä P & Ristola M. 2007. Pistoshuumeita käyttäneiden hiv-positiivisten naisten suhde seksiin, huumeisiin ja hiv-infektioon – laadullinen haastattelututkimus. Diakonia ammattikorkeakoulun julkaisuja D Työpapereita 43. Tampere.

Laukkanen E, Kemppi T, Kylmä J, Airaksinen A, Henttonen A, Haatainen K. 2009.
SIHTI-interventio: Nuoren ongelmien ja elämäntilanteen kokonaisvaltainen arviointi perustason ja erikoissairaanhoidon yhteistyönä. Avauksia / Terveyden ja hyvinvoinnin laitos; 11/2009.
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL), Helsinki.

Kylmä J, Nikkonen M, Kinnunen P & Korhonen T. 2009. (Toim.) Näetkö mielenterveyden edistämisen mahdollisuudet? Suomen Graafiset Palvelut Oy, Kuopio.

Honkanen H, Kiviniemi L & Kylmä J. (Toim.) 2012. Piiriltä yliopiston kautta siviiliin. Dosentti Merja Nikkosen juhlakirja. ePooki 9/2012, Oulun seudun ammattikorkeakoulun tutkimus- ja kehitystyön julkaisut.

Em. teosten lisäksi hän on kirjoittanut useita lukuja toimitettuihin teoksiin, kuten esimerkiksi:

Kylmä J. 1996. Toivo hädässä. Teoksessa: Hupli M, Leino-Kilpi H, Salanterä S & Suominen T (Toim.). Hädän monet kasvot, Hoitotiede 1995.
Pro Nur¬sing r.y:n vuosikir¬ja, Jul¬kaisusarja A:9:1995, 76?81.

Kylmä J. 1998. Toivo ja toivon dynamiikka. Teoksessa: Sonninen A-L, Grönlund E, Haarala R, Holopainen A, Kiikkala I & Wilskman K. (Toim.) Hoitotyön ulottuvuuksia: näkökulmia ammattikieleen. Suomen Sairaanhoitajaliitto. Tummavuoren Kirjapaino Oy, Vantaa, 127?132.

Kylmä J. 2001. Toivo elämän perusvoimavarana hoitavassa työssä.
Teoksessa: Kaila A. (Toim.) Luovuuden liekki: laatua ja osaamista terveyden¬huollossa. Terveydenhuoltoneuvos Sirpa Salolle omistettu juhlakirja. Itä-Suomen lääninhallituksen julkaisuja Nro 60. Joensuun yliopistopaino ja kuvakeskus, Joensuu. 157?165.

Kylmä J. 2002. The good treatment of adults living with the HIV infection ? the standpoint of the dynamics of hope. In: Aaltonen U, Arsalo A & Sinkkonen M (Eds.) Being Positive: Perspectives on HIV/AIDS in the EU?s Northern Dimension and Finland?s Neighbouring Areas.
STAKES. Gummerus, Saarijärvi. 207?215.

Kylmä J. 2003. Millaista näyttöä saamme laadullisesta tutkimuksesta?
Teoksessa: Hallila L. (Toim.) Näytön paikka, tutkimustiedon hyödyntäminen hoitotyössä. Sairaanhoidon tutkimuslaitos, Lahti. 24?26.

Tikkanen K, Kylmä J, Juvakka T & Lahtinen T. 2004. Epätoivon ja toivon dynaaminen prosessi huumekuntoutuksessa aikuistuvien nuorten kuvaamana. Hoitotieteellinen tutkimus näkyväksi – kuinka vastata ihmisen ja yhteiskunnan haasteisiin. Proceedings. VIII kansallinen hoitotieteellinen konferenssi, Tampereen yliopisto 24.?25.9.2004.
Tampere.

Kylmä J. 2008. Näkökohtia tutkimusetiikasta laadullisessa terveystutkimuksessa. Teoksessa: Pietilä A-M & Länsimies-Antikainen H.
(Toim.) Etiikkaa monitieteisesti. Pohdintaa ja kysymyksiä. Kuopion yliopiston julkaisuja F. Yliopistotiedot 45. Kopijyvä, Kuopio. 109?120.

Laiho T, Kattainen E & Kylmä J.2009. Decision to use seclusion in psychiatric care – issues of instrument construction. In: Needham I, Callaghan P, Palmstierna T, Nijman H & Oud N (Eds.) Proceedings of the 6th European Congress on Violence in Clinical Psychiatry 21?24 of October 2009, Stockholm, Kavanah, DM Creatieve Communicatie, Netherlands. 188?192.

Askola R, Nikkonen M, Vuorio O & Kylmä J. 2012. Syytteenalaisen teon käsittely oikeuspsykiatrisen potilaan hoitosuhteessa. Teoksessa:
Kääriäinen M, Elo S, Kaakinen P & Kyngäs H. Alakko nää mua?
Yhteistyöllä vaikuttavaa hoitotieteellistä tutkimusta. XII Kansallinen hoitotieteellinen konferenssi. Oulun yliopisto, 27. ? 28.9.2012, Oulu.
7?10.

Rissanen M-L, Kylmä J, Hintikka J, Honkalampi K, Tolmunen T & Laukkanen E. 2012. Itsensä viiltelyn lopettamisessa auttaneet tekijät nuorten omasta näkökulmasta. Teoksessa: Kääriäinen M, Elo S, Kaakinen P & Kyngäs H. Alakko nää mua? Yhteistyöllä vaikuttavaa hoitotieteellistä tutkimusta. XII Kansallinen hoitotieteellinen konferenssi. Oulun yliopisto, 27. ? 28.9.2012, Oulu. 76?80.

Henki ja toivo hoitotyössä -kirjassa on julkaistu hänen kirjoittamiaan artikkeleita.


Facebooktwitterredditpinterestmail

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *